Discrimine

Het maken van ongeoorloofd onderscheid

In kader van de 'splitsing' van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werden door regering Di Rupo 1 meerdere zaken volgens het alloude Belgische compromis model beslist. Omlangs kwam een detail van die splitsing aan mijn oren. Een detail dat eigenlijk wraakwekkend is.

In Brussel is het sinds dit jaar onmogelijk voor een Nederlandstalige om nog procureur des Konings te worden. Dit werd bevestigd in de Kamer. Niet enkel is het voortaan onmogelijk voor een Nederlandstalige om nog procureur des Konings te worden in het officiëel tweetalige Brussel, ook is het onmogelijk voor inspraak door Nederlandstaligen.

Je zou vermoeden dat zoiets een verzinsel of overdrijving is van de oppositie, maar helaas, het volgende komt uit het transcript van de discussie in de Kamer op 17 Januari 2013:

12 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de aanstelling van een Franstalige procureur" (nr. P1447)

12.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, morgen zal de Hoge Raad voor de Justitie beslissen wie zal worden voorgedragen als kandidaat voor de functie van nieuwe procureur des Konings van Brussel, onze tweetalige hoofdstad.

De Hoge Raad kan morgen uit drie kandidaten kiezen. De drie kandidaten zijn Jean-Marc Meilleur*, Michel Nolet de Brauwere en Frédéric Van Leeuw.

Wat meteen opvalt, is dat de drie kandidaten Franstalige kandidaten zijn. Het gaat om kandidaten die een Franstalig diploma hebben. Natuurlijk is de reden daarvoor niet dat er geen Nederlandstalige kandidaten zouden zijn. De reden is dat Nederlandstaligen in de toekomst niet langer in aanmerking komen om die belangrijke functie en topjob in Brussel, onze tweetalige hoofdstad, te bekleden.

Het voorgaande zijn de feiten, die wij te danken hebben aan de Vlaamse meerderheidspartijen, samen met Groen, die bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement een uitverkoop hebben gedaan.

Deze vaststelling is nog niet alles. Er komt nog meer. Morgen zal de desbetreffende kandidaat-procureur des Konings immers door een uniek Franstalige commissie worden voorgedragen. De Franstalige benoemingscommissie zal dus nu de Franstalige kandidaat, die enkel een Franstalige zal zijn, voordragen. De voordracht zal dus niet door de gezamenlijke commissie, die uit Nederlandstaligen en Franstaligen bestaat, worden gedaan.

Nederlandstaligen zullen in de toekomst voor dergelijke topfuncties gewoonweg niet meer in aanmerking komen. Wij zullen ook niet mee kunnen beslissen over de kwaliteit van de Franstalige procureur des Konings, die in onze tweetalige hoofdstad procureur zal zijn.

Mevrouw de minister, ik heb voor u twee heel eenvoudige vragen, die normaal gezien heel eenvoudig te beantwoorden zullen zijn.

Ten eerste, bevestigt u dat in de toekomst enkel en alleen nog Franstalligen, dus mensen met een Franstalig diploma, voor deze toch wel heel belangrijke functie in onze tweetalige hoofdstad in aanmerking zullen komen?

Ten tweede, bevestigt u dat enkel en alleen de Franstalige benoemingscommissie de Franstalige kandidaat zal aanwijzen? U kan misschien ook meteen de reden meegeven waarom zulks het geval is.

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

12.02 Minister Annemie Turtelboom: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, zoals u weet, heeft het wetsvoorstel met betrekking tot de hervorming van het gerechtelijke arrondissement Brussel, dat hier op 19 juli 2012 werd goedgekeurd in uitvoering van een beslissing van de acht politieke partijen, de nieuwe procureur des Konings van het parket van Brussel alsook Halle-Vilvoorde niet geïncorporeerd in deze bepaling. Zoals u weet, ben ik als minister van Justitie bevoegd voor de uitvoering van dit wetsvoorstel. Voor de discussies en de totstandkoming van de inhoud van dit wetsvoorstel verwijs ik u naar de acht partijen.

Het artikel 159ter, alinea 4 van het Gerechtelijk wetboek regelt de bevoegdheid van de Verenigde Benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie. Dit impliceert dat de korpsoverste van het parket van Brussel, een Franstalig procureur, en in Halle-Vilvoorde een Nederlandstalig procureur, elk door een eentalige benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie worden voorgedragen. Dit sluit aan bij de verticaliteit in de splitsing van het huidige parket van Brussel en de keuze van de wetgever dat de nieuwe procureur van Brussel steeds Franstalig en deze van Halle-Vilvoorde steeds Nederlandstalig moeten zijn.

Het dossier werd in december aan de Hoge Raad voor de Justitie toegezonden. De Raad moet tegen 31 januari een beslissing nemen. Eens de beslissing gekend is, zal dit worden bezorgd aan de bevoegde diensten.

12.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. U antwoordt zoals  u wel vaker antwoordt. U bent toch minister van Justitie? U zit toch ook in die regering? U bent toch verantwoordelijk voor uw departement? U moet toch opkomen voor de rechten van de Vlamingen? U schuift dit gewoon van zich af. Dit alles hebben wij te danken aan CD&V, Open Vld en zelfs Groen. U bent medeverantwoordelijk voor die nieuwe apartheid aan de Zenne! Dank u wel, mevrouw de minister!

Er zijn twee zaken die hier opvallen. Het eerste is dat voor de splitsing van de kieskring ook het gerecht werd aangepakt, iets wat in elk normaal land totaal los zou staan van elkaar en ten tweede dat voortaan de Franstalige inzegging hebben voor de benoeming van deze functie in de tweetalige hoofdstad en dat de functie in de twee gemeentes in Vlaanderen voorbehouden wordt voor Nederlandstaligen.

Only in Belgium. Only in Absurdistan.